Kancelaria Prawa Gospodarczego i Kancelaria Syndyka

Zakres spraw Kancelarii Prawa Gospodarczego

WSPARCIE DLA BIZNESU i OCHRONA DLA RODZINY!
Kancelaria Prawa Gospodarczego R. Pr. Natalia Leitgeber prowadzi obsługę prawną w pełnym zakresie od bieżącej obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych poprzez zastępstwo procesowe w toku postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, aż po realizację pojedynczych zleceń i kompleksowe doradztwo prawne.
Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne
Nieruchomości i inwestycje budowlane
Prawo zamówień publicznych
Prawo autorskie i własności intelektualnej
Prawo Handlowe i Gospodarcze
Prawo Cywilne

Restrukturyzacja i upadłość firm

Przygotowanie planów restrukturyzacyjnych, nadzór nad postępowaniem restrukturyzacyjnym w ramach funkcji nadzorcy sądowego.

Wnioski o ogłoszenie upadłości, o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Obsługa firm

Umowy;

Zakładanie spółek, przekształcenia;

Postępowania przetargowe;

Negocjacje;

Windykacja;

Reprezentacja przed Sądami i Urzędami;

Inne

Wnioski, Pozwy, Apelacje;

Potrzebujesz wsparcia prawnego?
+48 61 307 05 71

Eksperci w prawie gospodarczym

Zespół Kancelarii Prawa Gospodarczego stanowią doświadczeni radcowie prawni specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach prawa jak również managerowie i doradcy podatkowi. Kancelaria Prawa Gospodarczego prowadzi również stałą współpracę z notariuszem i komornikiem.
Natalia Leitgeber
Radca Prawny, licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Syndyk

Kancelaria Prawa Gospodarczego

Lider - Zespół ma zawsze przywódcę

Radca prawny Natalia Leitgeber jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Rennes we Francji (w ramach studiów doktoranckich). Aplikację radcowską odbywała pod patronatem dziekana OIRP w Poznaniu- radcy prawnego Henryka Kuligowskiego. Absolwentka Akademii Młodych Dyplomatów w Warszawie. Spe­cja­li­zu­je się w ob­sza­rze pra­wa zwią­za­nym z szeroko pojętym prawem gospodarczym i cywilnym. Od mo­men­tu uzy­ska­nia li­cen­cji syn­dy­ka peł­ni­ funk­cje nad­zor­cy są­do­we­go oraz syn­dy­ka w wie­lu po­stę­po­wa­niach pro­wa­dzo­nych przed są­dem upa­dło­ścio­wym. Nadzoruje procesy restrukturyzacyjne, likwidacyjne i inne. Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie obsługi podmiotów gospodarczych m.in. z bran­ży no­wych tech­no­lo­gii, bu­dow­la­nej, w tym de­we­lo­pe­rów, bran­ży trans­por­to­wej, pa­li­wo­wej, ener­ge­tycz­nej, prze­twór­stwa spo­żyw­cze­go, pro­duk­cji, wy­po­sa­że­nia, sprze­da­ży de­ta­licz­nej. Cechuje się umiejętnością analitycznego myślenia, jest stanowcza i pracowita. W la­tach 2009-2013 by­ła wy­kła­dow­cą Wyż­szej Sz­ko­ły Pe­da­go­gi­ki i Ad­mi­ni­stra­cji im. Miesz­ka I w Po­zna­niu, gdzie pro­wa­dzi­ła za­ję­cia z za­kre­su pra­wa cy­wil­ne­go, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego dla stu­den­tów Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji. Jest au­tor­ką pu­bli­ka­cji pra­so­wych, organizatorem konferencji naukowych. Uczest­ni­czy­ła w licz­nych szko­le­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, nadto została doceniona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu za udział w akcji bezpłatnych porad prawnych „Niebieski Parasol”.

Upadłość i restrukturyzacja

Spis postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prawa Gospodarczego Radca Prawny Natalii Leitgeber.

Oferty sprzedazy i najmu

Aktualne oferty nieruchomości nadzorowane przez Kancelarię Prawa Gospodarczego Radca Prawny Natalii Leitgeber publikowane są poniżej.

SYNDYK SPRZEDA – TARNOWO PODGÓRNE – NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA :

Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Tarnowie Podgórnym, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, objęta księgą wieczystą o numerze PO1P/00303516/8.

Syndyk Masy Upadłości Piotra Goszczyńskiego, zam. w Tarnowie Podgórnym, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej – sygn. akt XI GUp 245/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki w drodze konkursu ofert pisemnych: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 663/21 o pow. 0,0312 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 149,65m2, położona w Tarnowie Podgórnym przy ul. Rolnej 69b, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr PO1P/00303516/8 – za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 429.300,00 zł (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych i 00/100).

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość użytkowana jest zgodnie z planem zagospodarowania Gminy Tarnowo Podgórne.

Łączna kwota: 429.300,00 zł

Ustalone wadium: 42.930,00 zł

Ustalone wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 1346 0000 0001 4779 1671

Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 31 sierpnia 2022 r. na adres:

Syndyk Natalia Leitgeber,

Kancelaria Prawa Gospodarczego Radca Prawny Natalia Leitgeber

ul. Bułgarska 57/19, 60-320 Poznań

z dopiskiem: OFERTA ZAKUPU – TARNOWO PODGÓRNE – NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, SYGN.AKT XI GUp 245/21.

 

UWAGA! Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się w Kancelarii Syndyka. „Szczegółowe warunki sprzedaży” znajdują się w Kancelarii Syndyka.

    Regulamin                           Operat

                      

SYNDYK SPRZEDA – PEUGEOT BOXER:

UWAGA !! Oferty pisemne należy składać do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Syndyk Masy Upadłości Moniki Niedzielskiej, zam. w Rokietnicy, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej – sygn. akt XI GUp 385/20, na podstawie ustawy – Prawo upadłościowe, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze pisemnego konkursu ofert: samochodu ciężarowego do 3,5t marki PEUGEOT Boxer 335 2.2 HDI MR’07 E5 3,5t, nr rej. PSZ44161, rok produkcji 2011 za kwotę nie niższą niż 14.900,00 zł.

Ustalone wadium: 1043,00 zł (należy wpłacić na rachunek masy upadłości: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 80 1090 1346 0000 0001 4698 7520)

Syndyk informuje, że operat szacunkowy pojazdu znajduje się w Kancelarii Syndyka, ul. Bułgarska 57/19, 60-320 Poznań.

Oferty należy składać listownie do dnia 29 lipca 2022 r. na adres:
SYNDYK NATALIA LEITGEBER
Kancelaria Prawa Gospodarczego
Radca Prawny Natalia Leitgeber
ul. Bułgarska 57/19,
60-320 Poznań
z dopiskiem: OFERTA ZAKUPU – PEUGEOT BOXER– SYGN.AKT XI GUp 385/20

    WYCENA: 

Syndyk sprzeda w postepowaniu upadłościowym XI GUp 335/21 ( Ewa Krąkowska):

  1. wierzytelność z umowy pożyczki wobec Wojciecha Kędzierskiego w kwocie 25.300zł (wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce I C 3054/16)
  2. wierzytelność z umowy pożyczki wobec Michała Rzemienieckiego w kwocie 43.265,95zł (umowa pożyczki z podpisami notarialnie poświadczonymi z 11.09.2014r.)

za najwyżej zaoferowaną cenę.

 

Oferty zakupu należy składać pisemnie w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r. na adres Kancelarii :

Ul. Bułgarska 57 lok 19, 60-320 Poznań

Syndyk sprzeda nieruchomość:
Kostrzyn, ul. Nowy Świat 1
(dom 158m2 i budynek gospodarczy 173m2)

Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym oraz pomieszczeniami warsztatowymi.

Cena wywoławcza: 308.580 zł

Nieruchomość sprzedana zostanie za najwyżej zaoferowaną kwotę.

Numer Księgi wieczystej: KW nr PO1F/00016502/8 przez Sąd Rejonowy we Wrześni,

Powierzchnia działki: 0,0995 ha,

Nieruchomość zabudowana:

–  domem jednorodzinnym  w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 158,93m2. Budynek został rozbudowany w 2002r. Stopień zużycia budynku ustalono na 23%, co kwalifikuje go do obiektów o dobrym stanie technicznym. Struktura pomieszczeń: PIWNICA: 1 pomieszczenie mieszkalne, korytarz, kotłownia; PARTER: 3 pokoje, korytarz, kuchnia, jadalnia, wc, łazienka; PODDASZE 2 pokoje, łazienka, wc, korytarze, pomierzenie gospodarcze. Instalacje: prąd + siła, woda z ujęcia miejskiego, kanalizacja z kolektora miejskiego.

Ogrzewanie  centralne z pieca węglowego.

– 3 budynkami gospodarczymi (warsztat) o powierzchni użytkowej 173,60m2 o średnim stanie technicznym, w części do kapitalnego remontu.

Ogrzewanie centralne z pieca na drewno. Instalacje: prąd + siła, woda z ujęcia miejskiego, kanalizacja z kolektora miejskiego

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami.

Do sprzedaży nieruchomości zastosowanie ma Regulamin do pobrania ze strony www.kpg-kancelaria.pl. Nieruchomość sprzedawana jest przez Syndyka bez żadnych obciążeń np. kredytów hipotecznych.

Link do ogłoszenia na Otodom: https://www.otodom.pl/pl/oferta/syndyk-sprzeda-nieruchomosc-dom-jednorodzinny-ID4dVP0.html

 

TERMIN SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT do 16 sierpnia 2022r.  na adres : Kancelaria Prawa Gospodarczego, ul. Bułgarska 57 lok 19, 60-320 Poznań  z dopiskiem „KOSTRZYN”

 

Z UWAGI NA OGŁOSZONĄ EPIDEMIĘ, TERMIN OGLĘDZIN PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU W BIURZE SYNDYKA pod nr tel. 61 307 05 71 lub 570-001-525 ( telefony odbierane są od poniedziałku do czwartku w godz. od 9-14.30).

    Regulamin                            Operat

                   

Zasady Kancelarii Prawa Gospodarczego

Jesteśmy zawsze przygotowani by stanąć u Twojego boku - nie tylko wtedy kiedy podejmujesz ważne i trudne decyzje, ale też w zwykłych codziennych sprawach.
Najpierw słuchamy potem doradzamy - codziennie.

Opinie Klientów

''Pani Mecenas cechuje się wybitną umiejętnością analitycznego myślenia, jest stanowcza i pracowita. Polecam.''