Kancelaria Prawa Gospodarczego i Kancelaria Syndyka

Zakres spraw Kancelarii Prawa Gospodarczego

WSPARCIE DLA BIZNESU i OCHRONA DLA RODZINY!
Kancelaria Prawa Gospodarczego R. Pr. Natalia Leitgeber prowadzi obsługę prawną w pełnym zakresie od bieżącej obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych poprzez zastępstwo procesowe w toku postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, aż po realizację pojedynczych zleceń i kompleksowe doradztwo prawne.
Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne
Nieruchomości i inwestycje budowlane
Prawo zamówień publicznych
Prawo autorskie i własności intelektualnej
Prawo Handlowe i Gospodarcze
Prawo Cywilne

Restrukturyzacja i upadłość firm

Przygotowanie planów restrukturyzacyjnych, nadzór nad postępowaniem restrukturyzacyjnym w ramach funkcji nadzorcy sądowego.

Wnioski o ogłoszenie upadłości, o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Obsługa firm

Umowy;

Zakładanie spółek, przekształcenia;

Postępowania przetargowe;

Negocjacje;

Windykacja;

Reprezentacja przed Sądami i Urzędami;

Inne

Wnioski, Pozwy, Apelacje;

Potrzebujesz wsparcia prawnego?
+48 61 307 05 71

Eksperci w prawie gospodarczym

Zespół Kancelarii Prawa Gospodarczego stanowią doświadczeni radcowie prawni specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach prawa jak również managerowie i doradcy podatkowi. Kancelaria Prawa Gospodarczego prowadzi również stałą współpracę z notariuszem i komornikiem.
Natalia Leitgeber
Radca Prawny, licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Syndyk

Kancelaria Prawa Gospodarczego

Lider - Zespół ma zawsze przywódcę

Radca prawny Natalia Leitgeber jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Rennes we Francji (w ramach studiów doktoranckich). Aplikację radcowską odbywała pod patronatem dziekana OIRP w Poznaniu- radcy prawnego Henryka Kuligowskiego. Absolwentka Akademii Młodych Dyplomatów w Warszawie. Spe­cja­li­zu­je się w ob­sza­rze pra­wa zwią­za­nym z szeroko pojętym prawem gospodarczym i cywilnym. Od mo­men­tu uzy­ska­nia li­cen­cji syn­dy­ka peł­ni­ funk­cje nad­zor­cy są­do­we­go oraz syn­dy­ka w wie­lu po­stę­po­wa­niach pro­wa­dzo­nych przed są­dem upa­dło­ścio­wym. Nadzoruje procesy restrukturyzacyjne, likwidacyjne i inne. Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie obsługi podmiotów gospodarczych m.in. z bran­ży no­wych tech­no­lo­gii, bu­dow­la­nej, w tym de­we­lo­pe­rów, bran­ży trans­por­to­wej, pa­li­wo­wej, ener­ge­tycz­nej, prze­twór­stwa spo­żyw­cze­go, pro­duk­cji, wy­po­sa­że­nia, sprze­da­ży de­ta­licz­nej. Cechuje się umiejętnością analitycznego myślenia, jest stanowcza i pracowita. W la­tach 2009-2013 by­ła wy­kła­dow­cą Wyż­szej Sz­ko­ły Pe­da­go­gi­ki i Ad­mi­ni­stra­cji im. Miesz­ka I w Po­zna­niu, gdzie pro­wa­dzi­ła za­ję­cia z za­kre­su pra­wa cy­wil­ne­go, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego dla stu­den­tów Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji. Jest au­tor­ką pu­bli­ka­cji pra­so­wych, organizatorem konferencji naukowych. Uczest­ni­czy­ła w licz­nych szko­le­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, nadto została doceniona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu za udział w akcji bezpłatnych porad prawnych „Niebieski Parasol”.

Upadłość i restrukturyzacja

Spis postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prawa Gospodarczego Radca Prawny Natalii Leitgeber.

Oferty sprzedazy i najmu

Aktualne oferty nieruchomości nadzorowane przez Kancelarię Prawa Gospodarczego Radca Prawny Natalii Leitgeber publikowane są poniżej.

SYNDYK SPRZEDA – PEUGEOT BOXER:

UWAGA !! Oferty pisemne należy składać do dnia 29 lipca 2022r.

Syndyk Masy Upadłości Moniki Niedzielskiej, zam. w Rokietnicy, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej – sygn. akt XI GUp 385/20, na podstawie ustawy – Prawo upadłościowe, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze pisemnego konkursu ofert: samochodu ciężarowego do 3,5t marki PEUGEOT Boxer 335 2.2 HDI MR’07 E5 3,5t, nr rej. PSZ44161, rok produkcji 2011 za kwotę nie niższą niż 14.900,00 zł.

Ustalone wadium: 2980,00 zł (należy wpłacić na rachunek masy upadłości: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 80 1090 1346 0000 0001 4698 7520)

Syndyk informuje, że operat szacunkowy pojazdu znajduje się w Kancelarii Syndyka, ul. Bułgarska 57/19, 60-320 Poznań.

Oferty należy składać listownie do dnia 29 lipca 2022 r. na adres:
SYNDYK NATALIA LEITGEBER
Kancelaria Prawa Gospodarczego
Radca Prawny Natalia Leitgeber
ul. Bułgarska 57/19,
60-320 Poznań
z dopiskiem: OFERTA ZAKUPU – PEUGEOT BOXER– SYGN.AKT XI GUp 385/20

    WYCENA: 

Syndyk sprzeda w postepowaniu upadłościowym XI GUp 335/21 ( Ewa Krąkowska):

  1. wierzytelność z umowy pożyczki wobec Wojciecha Kędzierskiego w kwocie 25.300zł (wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce I C 3054/16)
  2. wierzytelność z umowy pożyczki wobec Michała Rzemienieckiego w kwocie 43.265,95zł (umowa pożyczki z podpisami notarialnie poświadczonymi z 11.09.2014r.)

za najwyżej zaoferowaną cenę.

 

Oferty zakupu należy składać pisemnie w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r. na adres Kancelarii :

Ul. Bułgarska 57 lok 19, 60-320 Poznań

Syndyk sprzeda nieruchomość:
Kostrzyn, ul. Nowy Świat 1
(dom 158m2 i budynek gospodarczy 173m2)

Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym oraz pomieszczeniami warsztatowymi.

Cena wywoławcza: 308.580 zł

Nieruchomość sprzedana zostanie za najwyżej zaoferowaną kwotę.

Numer Księgi wieczystej: KW nr PO1F/00016502/8 przez Sąd Rejonowy we Wrześni,

Powierzchnia działki: 0,0995 ha,

Nieruchomość zabudowana:

–  domem jednorodzinnym  w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 158,93m2. Budynek został rozbudowany w 2002r. Stopień zużycia budynku ustalono na 23%, co kwalifikuje go do obiektów o dobrym stanie technicznym. Struktura pomieszczeń: PIWNICA: 1 pomieszczenie mieszkalne, korytarz, kotłownia; PARTER: 3 pokoje, korytarz, kuchnia, jadalnia, wc, łazienka; PODDASZE 2 pokoje, łazienka, wc, korytarze, pomierzenie gospodarcze. Instalacje: prąd + siła, woda z ujęcia miejskiego, kanalizacja z kolektora miejskiego.

Ogrzewanie  centralne z pieca węglowego.

– 3 budynkami gospodarczymi (warsztat) o powierzchni użytkowej 173,60m2 o średnim stanie technicznym, w części do kapitalnego remontu.

Ogrzewanie centralne z pieca na drewno. Instalacje: prąd + siła, woda z ujęcia miejskiego, kanalizacja z kolektora miejskiego

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami.

Do sprzedaży nieruchomości zastosowanie ma Regulamin do pobrania ze strony www.kpg-kancelaria.pl. Nieruchomość sprzedawana jest przez Syndyka bez żadnych obciążeń np. kredytów hipotecznych.

Link do ogłoszenia na Otodom: https://www.otodom.pl/pl/oferta/syndyk-sprzeda-nieruchomosc-dom-jednorodzinny-ID4dVP0.html

 

TERMIN SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT do 16 sierpnia 2022r.  na adres : Kancelaria Prawa Gospodarczego, ul. Bułgarska 57 lok 19, 60-320 Poznań  z dopiskiem „KOSTRZYN”

 

Z UWAGI NA OGŁOSZONĄ EPIDEMIĘ, TERMIN OGLĘDZIN PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU W BIURZE SYNDYKA pod nr tel. 61 307 05 71 lub 570-001-525 ( telefony odbierane są od poniedziałku do czwartku w godz. od 9-14.30).

    Regulamin           Operat

  

Zasady Kancelarii Prawa Gospodarczego

Jesteśmy zawsze przygotowani by stanąć u Twojego boku - nie tylko wtedy kiedy podejmujesz ważne i trudne decyzje, ale też w zwykłych codziennych sprawach.
Najpierw słuchamy potem doradzamy - codziennie.

Opinie Klientów

''Pani Mecenas cechuje się wybitną umiejętnością analitycznego myślenia, jest stanowcza i pracowita. Polecam.''