Kancelaria Prawa Gospodarczego i Kancelaria Syndyka

Zgłaszanie wierzytelności wobec upadłego Getin Noble Banku. Pilne

UPADLOŚĆ GETIN NOBLE BANK.
20 lipca 2023 r. Sąd ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Od tego terminu kredytobiorcy frankowi mają 30 dniowy termin na zgłoszenie wierzytelności.
Kancelaria Syndyka - p. Natalii Leitgeber oferuje usługi zgłaszania wierzytelności frankowych wobec upadłego Getin Noble Banku.
Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne
Nieruchomości i inwestycje budowlane
Prawo zamówień publicznych
Prawo autorskie i własności intelektualnej
Prawo Handlowe i Gospodarcze
Prawo Cywilne

Zakres spraw Kancelarii Prawa Gospodarczego

WSPARCIE DLA BIZNESU i OCHRONA DLA RODZINY!
Kancelaria Prawa Gospodarczego R. Pr. Natalia Leitgeber prowadzi obsługę prawną w pełnym zakresie od bieżącej obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych poprzez zastępstwo procesowe w toku postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, aż po realizację pojedynczych zleceń i kompleksowe doradztwo prawne.

Restrukturyzacja i upadłość firm

Przygotowanie planów restrukturyzacyjnych, nadzór nad postępowaniem restrukturyzacyjnym w ramach funkcji nadzorcy sądowego.

Wnioski o ogłoszenie upadłości, o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Obsługa firm

Umowy;

Zakładanie spółek, przekształcenia;

Postępowania przetargowe;

Negocjacje;

Windykacja;

Reprezentacja przed Sądami i Urzędami;

Inne

Wnioski, Pozwy, Apelacje;

Potrzebujesz wsparcia prawnego?
+48 61 307 05 71

Eksperci w prawie gospodarczym

Zespół Kancelarii Prawa Gospodarczego stanowią doświadczeni radcowie prawni specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach prawa jak również managerowie i doradcy podatkowi. Kancelaria Prawa Gospodarczego prowadzi również stałą współpracę z notariuszem i komornikiem.
Natalia Leitgeber
Radca Prawny, licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Syndyk

Kancelaria Prawa Gospodarczego

Lider - Zespół ma zawsze przywódcę

Radca prawny Natalia Leitgeber jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Rennes we Francji (w ramach studiów doktoranckich). Aplikację radcowską odbywała pod patronatem dziekana OIRP w Poznaniu- radcy prawnego Henryka Kuligowskiego. Absolwentka Akademii Młodych Dyplomatów w Warszawie. Spe­cja­li­zu­je się w ob­sza­rze pra­wa zwią­za­nym z szeroko pojętym prawem gospodarczym i cywilnym. Od mo­men­tu uzy­ska­nia li­cen­cji syn­dy­ka peł­ni­ funk­cje nad­zor­cy są­do­we­go oraz syn­dy­ka w wie­lu po­stę­po­wa­niach pro­wa­dzo­nych przed są­dem upa­dło­ścio­wym. Nadzoruje procesy restrukturyzacyjne, likwidacyjne i inne. Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie obsługi podmiotów gospodarczych m.in. z bran­ży no­wych tech­no­lo­gii, bu­dow­la­nej, w tym de­we­lo­pe­rów, bran­ży trans­por­to­wej, pa­li­wo­wej, ener­ge­tycz­nej, prze­twór­stwa spo­żyw­cze­go, pro­duk­cji, wy­po­sa­że­nia, sprze­da­ży de­ta­licz­nej. Cechuje się umiejętnością analitycznego myślenia, jest stanowcza i pracowita. W la­tach 2009-2013 by­ła wy­kła­dow­cą Wyż­szej Sz­ko­ły Pe­da­go­gi­ki i Ad­mi­ni­stra­cji im. Miesz­ka I w Po­zna­niu, gdzie pro­wa­dzi­ła za­ję­cia z za­kre­su pra­wa cy­wil­ne­go, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego dla stu­den­tów Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji. Jest au­tor­ką pu­bli­ka­cji pra­so­wych, organizatorem konferencji naukowych. Uczest­ni­czy­ła w licz­nych szko­le­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, nadto została doceniona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu za udział w akcji bezpłatnych porad prawnych „Niebieski Parasol”.

Upadłość i restrukturyzacja

Spis postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prawa Gospodarczego Radca Prawny Natalii Leitgeber.

Oferty sprzedazy i najmu

Aktualne oferty nadzorowane przez Kancelarię Prawa Gospodarczego Radca Prawny Natalii Leitgeber publikowane są poniżej.

SYNDYK SPRZEDA – UDZIAŁY W SPÓLCE MARENGO SP. Z O.O. :

Termin składania ofert: 14.11.2022r.

Syndyk Masy Upadłości Ewy Pióro, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – sygn. akt XI GUp 976/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki w drodze konkursu ofert pisemnych: 96 udziałów w spółce Marengo Sp. z o.o. (nr KRS  0000543773) – za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 48.000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych
i 00/100).

Ustalone wadium: 4.800,00 zł

Ustalone wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. 74 1090 1346 0000 0001 4887 7576

Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 14.11.2022 r. na adres:

 

Syndyk Natalia Leitgeber

Kancelaria Prawa Gospodarczego Radca Prawny Natalia Leitgeber

ul. Bułgarska 57/19, 60-320 Poznań

 

z dopiskiem: OFERTA ZAKUPU – UDZIAŁY W SPÓŁCE MARENGO SP. Z O.O., SYGN.AKT XI GUp 976/21.

 

Ogłoszenie do pobrania 

Zasady Kancelarii Prawa Gospodarczego

Jesteśmy zawsze przygotowani by stanąć u Twojego boku - nie tylko wtedy kiedy podejmujesz ważne i trudne decyzje, ale też w zwykłych codziennych sprawach.
Najpierw słuchamy potem doradzamy - codziennie.

Opinie Klientów

''Pani Mecenas cechuje się wybitną umiejętnością analitycznego myślenia, jest stanowcza i pracowita. Polecam.''