Kancelaria Prawa Gospodarczego i Kancelaria Syndyka

Godziny otwarcia/ Poniedziałek – Piątek / 10:00 – 16:00

Image Alt

Ogłoszenie syndyka- oferta nieaktualna

Ogłoszenie

data składania ofert: do 15.09.2019r.

SYNDYK zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Wierzonce.

Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi odrębny plan podziału.

W konkursie została wybrana oferta p. Marka Dębskiego na kwotę 471.000 zł wraz z ruchomościami za łączną sumę 8.680 zł.

Syndyk wyłonił ofertę rezerwową złożoną przez Ewę i Jakuba Górniaczyków- kolejną pod względem zaoferowanej ceny. Oferta rezerwowa stanie się ofertę główną w przypadku nieprzystąpienia przez zwycięzcę do aktu notarialnego lub w przypadku braku wpłaty zaoferowanej przez niego ceny zakupu

 

SPRZEDAŻ DOMU JEDNORODZINNEGO W MIEJSCOWOŚCI WIERZONKA POD POZNANIEM

Syndyk w postępowaniu Katarzyny Nowackiej w upadłości likwidacyjnej, zam. w Wierzonka Gmina Swarzędz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Sędziego-Komisarza postanowieniem z dnia 7 listopada 2018r., sygn. akt. XI GUp 4/18 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

PRZEDMIOT: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej we wsi Wierzonka Gmina Swarzędz, działka nr 17/15 dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106859/0

CENA: najkorzystniejsza dla masy upadłości, nie niższa niż 327.600 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych 00/100)

USTALONE WADIUM: 40.000 zł

Wadium należy wpłacić na następujący rachunek bankowy:

Katarzyna Nowacka w upadłości konsumenckiej

Santander S.A. 45 1090 1346 0000 0001 3594 4797

Z podaniem tytułu wpłaty: „Wadium Wierzonka”

 

WARUNKI SPRZEDAŻY określa Regulamin Sprzedaży.

Regulamin

Wycena

Treść ogłoszenia

Treść zaświadczenia o braku osób zameldowanych

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY: oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 30 sierpnia 2019 r. na adres:

Syndyk Natalia Leitgeber

Ul. Grunwaldzka 19/1

61-782 Poznań

Z dopiskiem: OFERTA ZAKUPU – WIERZONKA, SYGN. AKT XI GUp 4/18.

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się w Kancelarii Syndyka oraz na stronie internetowej www.kpg-kancelaria.pl