Kancelaria Prawa Gospodarczego i Kancelaria Syndyka

Godziny otwarcia/ Poniedziałek – Piątek / 10:00 – 16:00

Image Alt

Ogłoszenie syndyka – oferta nieaktualna

Syndyk sprzeda

DOM JEDNORODZINNY W MIEJSCOWOŚCI WIERZONKA POD POZNANIEM

Syndyk Masy Upadłości Sylwii Dzwoniarkiewicz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Sędziego-Komisarza postanowieniem z dnia 16 stycznia 2019 r., sygn. akt. XI GUp 8/18 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert: prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Biechowo Gmina Miłosław, działka nr 129, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00013701/2 za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych i 00/100).

Ustalone wadium: 11.400,00 zł.

Media: prąd, woda.

Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 8 marca 2019 r. (ostateczny termin wpływu oferty do Kancelarii Syndyka) na adres:
Kancelaria Prawa Gospodarczego
ul. Grunwaldzka 19,
61-782 Poznań
z dopiskiem: OFERTA ZAKUPU – BIECHOWO – NIERUCHOMOŚĆ, SYGN.AKT XI GUp 8/18

Uwaga!

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się w Kancelarii Prawa Gospodarczego, ul. Grunwaldzka 19, Poznań.
„Szczegółowe warunki sprzedaży” znajdują się w Kancelarii Prawa Gospodarczego, ul. Grunwaldzka 19, Poznań.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: kpg-kancelaria.pl.

W załączeniu:

Postanowienie o zgodzie na sprzedaż wydana przez Sąd

Ogłoszenie o terminie przetargu/sprzedaży,

Regulamin,

Operat szacunkowy,

Ogłoszenie w prasie/mediach,

 

Informacja:

  1. Likwidacja masy upadłości dokonywana jest przez sprzedaż z wolnej ręki lub w drodze przetargu lub aukcji przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych częściach, nieruchomości i ruchomości, wierzytelności oraz innych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych.
  2. Niniejsza sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
  3. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis w księdze wieczystej lub nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi.
  4. Przedmiot sprzedaży nie może zostać nabyty przez osoby spokrewnione z osobą upadłego, Syndyka lub Sędziego-komisarza- w takim przypadku przedmiot sprzedaży nie zostanie wydany.

UWAGA
Dla zainteresowanych zakupem w.w. nieruchomości możliwość oglądania nieruchomości po uprzednim umówieniu się z Syndykiem

Kontakt z ogłoszeniodawcą: kancelaria@kpg-kancelaria.pl